Aktuellt

Brf Lyran 15 har ny fastighetsskötsel. Bo Bra Fastighetsförvaltning AB är vår nya servicepartner.

Felanmälan sker via denna hemsida under rubriken Felanmälan & Kontakt eller
per telefon 08-6414020, alt. 0739-282545. E-formulär finns även på fastighetsförvaltningens hemsida.

 

Utskick angående otillåten förvaring i källargångarna

I Maj månad kommer felplacerade föremål att forslas bort från källaren. För mer information: Utskick (pdf)

 

Julhälsning

Vinterhälsningar från Styrelsen (pdf)

 

Sortering av sopor

Från den 1:a November 2022 börjar vi i brf Lyran 15 sortera ut matavfall från våra hushållssopor.
Information finns här (pdf)

 

Anvisningar vid ombyggnad och renovering

Nya anvisningar för ombyggnad och renovering av bostadsrätter finns nu på medlemssidan.

 

Angeläget Informationsbrev

Angående stigande elpriser samt nya bestämmelser för sophantering, se länken nedan.
Informationsbrev (pdf)

 

Cykelrensning

Den 1 oktober 2022 kommer samtliga cyklar på gården och i cykelförrådet att förses en röd tejp. Cykelägare uppmanas att ta bort den röda tejpen om man önskar ha kvar cykeln. De cyklar som den 1 november 2022 har kvar den röda tejpen kommer att bortforslas av styrelsen.
Informationsblad (pdf)

Årsredovisning

Årsredovisning för 2021 finns nu på medlemssidan.

Trygghetskameror

Trygghetskameror med inspelning har installeras i föreningens portar.

Senaste informationsutskick från Polisen

Grovsoprummet Stängt – Uppdaterat

Grovsoprummet har stängts den 7:e Maj. Informationsblad.
Information om vart man kan vända sig för att göra sig av med avfall: Återvinning av avfall (PDF)

Grovsoprummet har varit stängt en tid pga. ”missbruk”. Grovsoprummet kommer från den 1 april att åter hållas öppet för medlemmarna på prov under måndagar 08–20

Observera att glas, elektronik och färg o andra kemikalier ej får läggas i grovsoprummet och självfallet inte hushållssopor.

Fortsätter ”missbruket” kommer grovsoprummet att stängas permanent 

Sophantering

Vi har fått upprepade stopp i fastigheternas sopnedkast då det stoppas ned diverse kartonger och frigolit. Detta måste omgående upphöra då det förorsakar föreningen stora kostnader och sanitära problem.

Även har sopentreprenören varslat om att nedslängt glas i sopnedkasten förorsakat skärskador på deras anställda. Fortsätter detta finns risk för att vi tvingas stänga sopnedkasten.

Entréportar

Föreningens ekportar har slipats och lackerats. Även porten mot gården har målats.

Radonmätning

Radonmätningen är nu avslutad. Gränsvärdet är 200Bq (becquerel per kubikmeter). Samtliga 30 mätpunkter visar på värden mellan 30 och 170Bq. Resultatet föranleder ingen aktiv åtgärd. Resultatet kommer att inrapporteras till Stockholms stad. Respektive bostadsrättshavare får en specifik rapport om de haft mätpunkt. 

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

Efter genomförd OVK kommer vissa åtgärder (främst rengöring av bostadsrätternas luftkanaler) att löpande genomföras av Bo Bra.

Stamspolning av Avloppsteknik Svenska AB

Har nu genomförts framgångsrikt.

Andrahandsuthyrning av lägenheter

Uthyrning av lägenhet genom Air BnB och liknande organisationer är att jämställas med andrahandsuthyrning är inte tillåtet utan godkännande från styrelsen. Överträdelse av detta kan medföra att nyttjanderätten till bostadsrätten kan komma att upphöra.

Nytt träd på gården

Ett nytt träd har planterats på gården efter att det förra dog. 

 

Handbok

Handboken på medlemssidan har uppdaterats till en ny version från 23 februari 2019.